Privacy Statement

Updated: december 2018

 


 

1. Jouw privacy & CCV

Je vertrouwt ons jouw betalings- en persoonsgegevens toe. We hechten veel waarde aan dat vertrouwen. Hier beschrijven we hoe we zorgen voor de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij zorgen al decennia voor je betaalgegevens en van die van miljoenen andere Belgen. Daarom voldoen wij aan:
• de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onze werkprocessen zijn helemaal ingericht op de strenge eisen van al deze wetten. En ons dataverkeer is robuust beschermd. Zo verzekeren wij je van jouw privacy en die van je klanten.

Basisprincipes van privacy
Dat we aan deze wetten voldoen, betekent kort door de bocht dat we ons aan deze basisprincipes houden:
• We vertellen je over jouw rechten en handelen pas als je toestemming geeft om je
gegevens te verwerken.
• We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van ons werk.
• We verzamelen alleen de gegevens die voor ons werk noodzakelijk zijn.
• We zorgen dat je persoonsgegevens correct zijn en blijven.
• We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
• We beschermen je persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
• We kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

Databeheerder én dataverwerker
Op het gebied van privacy hebben wij juridisch gezien een dubbelrol. We registreren en beheren persoonsgegevens van onze klanten, jouw klanten en onze medewerkers. In die zin zijn we officieel databeheerder en aansprakelijk voor de zorgvuldige omgang met data.

Daarnaast behandelen we betalingsgegevens namens onze klanten. In die situatie zijn wij dataverwerker. Onze klanten zijn databeheerder en aansprakelijk voor de omgang met gegevens. Zij stellen specifieke eisen aan onze omgang met jouw data, die we
vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Deze voeren wij nauwgezet uit. In beide rollen zorgen we dat jouw privacy zorgvuldig is beschermd.


 

2. Jouw privacy & CCV – Jouw rechten

Wij gaan zo zorgvuldig en veilig mogelijk om met jouw gegevens. Als je dat wilt nagaan, is het goed te weten dat jij – als eigenaar van je persoonsgegevens – diverse rechten hebt.

Recht op informatie
Je hebt het recht geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin jouw persoons- en betalingsgegevens in rond gaan.
Ik heb een vraag over privacy>>

Recht op inzage
Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien die wij van je hebben. Wil je gebruik maken van dit recht? Geen probleem. Wel verifiëren we eerst jouw identiteit, waarna we al je gegevens opzoeken. Alle data die we van je hebben, sturen we jou toe. En we informeren je over de details van ons verwerkingsproces, zoals het doel, de bewaartermijn, met wie de gegevens worden gedeeld, en hoe de gegevens zijn verkregen. We streven ernaar je binnen een maand inzage te geven. Wanneer dit langer gaat duren, informeren we jou daarover.
Dien een verzoek in om jouw gegevens in te zien>>

Recht op correctie, beperking en verwijdering
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te corrigeren of aan te vullen. Of om een deel van jouw gegevens te verwijderen, zodat we met beperkte gegevens verder gaan. En je hebt het zogeheten ‘recht op vergetelheid’, wat betekent dat je alle gegevens die wij van je hebben, kunt laten verwijderen. De wet verplicht ons overigens bepaalde gegevens wel te bewaren. Die kunnen we dus niet verwijderen.
Verzoek om data te wijzigen of te verwijderen>>

Recht op dataoverdracht
Je hebt het recht de persoonsgegevens die CCV van je heeft, digitaal over te dragen aan een andere instantie. Wil je dit, dan leveren wij je gegevens in een gestructureerd en gangbaar bestandsformaat aan. Dit mogen we alleen doen met persoonsgegevens die je persoonlijk aan ons hebt verstrekt, of waarvoor je ons nadrukkelijk toestemming hebt gegeven deze te verwerken, of die we hebben verkregen door de uitvoering van onze overeenkomst. We streven ernaar je binnen een maand het bestand voor dataoverdracht te verstrekken. Wanneer dit langer duurt, informeren we jou daarover.
Vraag dataoverdracht aan>>

Recht op bezwaar
Als je vindt dat wij ten onrechte persoonsgegevens van je verwerken, dan nodigen we jou uit dat aan ons kenbaar te maken. Als je bezwaar terecht is, zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens stoppen. Ook kan je een officiële klacht indienen als je vindt dat wij onzorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Wanneer je ons dat meldt, zullen we onze processen kritisch nalopen en eventuele tekortkomingen wegnemen. We streven ernaar jouw klacht binnen vijf werkdagen af te handelen. Mocht dit langer duren, informeren we je daarover. Komen we er samen niet uit, dan kan je een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dien een klacht bij ons in>>
Dien een klacht in bij Autoriteit persoonsgegevens>>


 

3. Jouw privacy & CCV – Hoe we omgaan met je data

Met allerlei technische en organisatorische maatregelen beschermen we jouw privacy zo goed mogelijk. Met certificeringen door nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden laten we zien hoe serieus we dat nemen. Bijvoorbeeld met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Lees hoe we jouw privacy in onze werkprocessen beschermen.

Drievoudige bescherming van data
• De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met data ligt allereerst bij onze collega’s die dagelijks persoonsgegevens verwerken. Zij zitten middenin dataverwerkingsprocessen en zien de inhoud van applicaties. Zij beoordelen dan ook iedere dag of alle processen correct functioneren.
• De afdeling risicomanagement en de functionaris gegevensbescherming
ondersteunen en adviseren daarbij. Ze stellen beleid op, voeren risicoanalyses uit, en toetsen of de werkprocessen inderdaad voldoen aan de regelgeving.
• Tot slot controleren onze onafhankelijke interne auditafdeling en de functionaris
gegevensbescherming of de samenwerking tussen bovengenoemde collega’s goed functioneert. En of we inderdaad onze wettelijke en zakelijke verplichtingen waarmaken.

Werkprocessen bewaken
Soms kan een nieuw werkproces risico’s betekenen voor je persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). Ook voeren we een risicoanalyse en een technische controle uit. Zo weten we zeker dat het autorisatieproces, de beveiliging en de administratie correct verlopen.

Administratie van activiteiten
Elke activiteit die we uitvoeren in het dataverwerkingsproces, houden we nauwkeurig bij. Zodat we altijd kunnen achterhalen wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens. Onze functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat deze administratie volledig en actueel is en blijft.

Doel van datagebruik
Persoonsgegevens van medewerkers gebruiken we alleen voor de uitvoering van onze plichten als werkgever. Persoonsgegevens van klanten alleen voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld voor het:
• sluiten of wijzigen van overeenkomsten,
• verwerken en analyseren van betaaltransacties,
• oplossen van geschillen en betwiste betaaltransacties,
• voorkomen en bestrijden van fraude en andere criminele activiteiten,
• analyseren van data om onze dienstverlening te verbeteren,
• initiëren, coördineren en uitbesteden van werkprocessen,
• en gerichte marketingactiviteiten.

Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel, en niet langer dan de wettelijke termijn ons voorschrijft. Die bewaartermijn bewaken we door termijn en de persoonsgegevens bij elkaar te bewaren.

Fraude bestrijden
We werken samen met banken, creditcardmaatschappijen en andere partijen die fraude bestrijden. Daarvoor is het soms nodig om gegevens met hen te delen. Dit gebeurt altijd volgens de wettelijke voorschriften en alleen als onze functionaris gegevensbescherming zijn expliciete toestemming verleent.

Up-to-date blijven
Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van privacy. Zij zijn getraind in het beschermen van je privacy en het beveiligen van informatie. We zorgen ervoor dat dit bewustzijn en deze kennis up-to-date blijven. Dat doen we onder meer met een e-learningprogramma en door intern regelmatig informatie te delen. Onze functionaris gegevensbescherming en de corporate information security officer houden dit in de gaten.


 

4. Jouw privacy & CCV – In het geval van een datalek

Hoe goed we ons werk ook doen, er bestaat altijd het risico van een datalek. Dat kan komen door een fout van ons of volledig buiten ons om gebeuren. In elke situatie waarin persoonsgegevens verloren gaan of in verkeerde handen vallen, is sprake van een datalek.

Wanneer we een datalek ontdekken, is directe actie nodig. Eerst onderzoeken we om welke persoonsgegevens het gaat. Is de inbreuk mogelijk van invloed op jouw rechten en vrijheden, dan melden we het lek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een hoog risico informeren we je ook meteen.

Daarnaast onderzoeken we het lek grondig. We achterhalen wat er precies is gebeurd, welke gegevens zijn blootgesteld aan gevaar, wie daar mogelijk achter kunnen zitten, en: hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Zodat we onze beveiliging kunnen aanscherpen. Bovendien leggen we al onze bevindingen over het datalek zorgvuldig vast, zodat we er ook op een later tijdstip nog van kunnen leren.

Datalek melden
Heb je het vermoeden dat er sprake is van een datalek? Dan horen we dat graag direct. Inclusief de redenen of de signalen waarop je jouw vermoeden op baseert.
Vermoeden van een datalek melden>>


 

5. Jouw privacy & CCV – Termen en begrippen

Persoonsgegevens
Alle informatie die gaat over een persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Denk aan een IP-adres, een pasnummer of transactiegegevens. In combinatie met andere gegevens zijn deze herleidbaar tot een persoon.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Europese wetgeving over de zorgvuldige verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens. Deze wet is van kracht in alle Europese lidstaten sinds mei 2016. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 om te zorgen dat hun administratie en werkprocessen aan deze wet voldoen.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wanneer je denkt dat CCV je persoonsgegevens ten onrechte of onjuist verwerkt, en je komt er met ons niet uit, kan je de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelen. Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Soms kan een nieuw werkproces risico’s betekenen voor je persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de eisen waaraan deze toets moet voldoen

Databeheerder
Een persoon of organisatie die – individueel of in samenwerking met derden – persoonsgegevens registreert of beheert. De databeheerder is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van het dataverwerkingsproces. Wij zijn databeheerder van de persoonsgegevens van onze klanten.

Dataverwerker
Een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt namens de databeheerder. Wij zijn dataverwerker van betalingsgegevens namens een aantal klanten. Een dataverwerker en -beheerder sluiten altijd een overeenkomst af. Daarin staan voorwaarden om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

Klant
Een persoon die een relatie aangaat met ons. Dat kan een bezoeker zijn van onze website, een afnemer van onze diensten of producten, een leverancier of een samenwerkingspartner.


 

6. Jouw privacy & CCV – Hoe we omgaan met cookies

Om onze site goed te laten functioneren, maken we gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die we plaatsen op je computer, tablet of telefoon. Zo’n bestand registreert gegevens, bijvoorbeeld over de pagina’s die je bekijkt. Dat is volledig anoniem, jouw identiteit is niet te achterhalen. Maar het gaat wel over je gedrag. Daarom informeren we je graag over cookies en jouw mogelijkheden.

Doel van onze cookies
Cookies zijn zowel nuttig voor ons als voor jou. Zo zorgen cookies ervoor dat je niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. En krijg je informatie voorgeschoteld die is afgestemd op jouw interesses. Ook gebruiken we cookies om het websitegebruik te analyseren. Met die inzichten maken we de site gebruiksvriendelijker.

We gebruiken cookies voor diverse doelen:
• Om communicatie over een digitaal netwerk mogelijk te maken.
• Voor het onderzoeken van het gebruik van onze website.
• Voor het aangaan of de afwikkeling van een overeenkomst.
• Voor de levering van een door jou gevraagde dienst.
• Om jouw interesses te ontdekken op basis van je gedrag op onze site.
• Om derden in staat te stellen jouw interesses te ontdekken.

Liever geen cookies
Je kan zelf bepalen of en welke cookies je accepteert. Deze keuze heeft mogelijk wel gevolgen. Als je onze cookies tegenhoudt, kunnen wij niet meer beloven dat onze website optimaal werkt.
• Je kan instellen welke van onze cookies je wel accepteert en welke niet. Bijvoorbeeld dat je wel meewerkt aan statistieken, maar niet aan gepersonaliseerde informatie.
• Je kan jouw browser – Chrome, Safari, Internet Explorer – zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als een website cookies wil plaatsen. Of dat je browser per definitie alle cookies weigert, of alleen die van derden. Ook kan je reeds geplaatste cookies weghalen. Zorg dat je deze instellingen wijzigt op elk apparaat en browser die je gebruikt.
• Je kan instellen dat Google Analytics op geen enkele site je gedrag kan volgen. Als je dat wilt, kan je je bij Google afmelden voor al hun cookies. Ga naar Google en meld je hier af.

De cookies die wij gebruiken
Essentieel

Adobe
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/typekit_by_adobe
Doel: Voor het bieden van de Typekit-service kan Adobe gegevens verzamelen over de lettertypen die aan je website worden geleverd. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van facturering en naleving van de regelgeving
Cookies: -
Opslag periode: Onbeperkt
Cookie opt-in: Verplicht
Google AJAX Search API
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_ajax_search_api
Doel: De Google AJAX Search API is een Javascript-bibliotheek waarmee je Google Zoeken kunt insluiten in je webpagina's en andere webtoepassingen. Met de API kunnen ontwikkelaars Google Zoeken, Nieuws zoeken en Zoeken in blogs integreren in hun website.
Cookies: -
Opslag periode: Onbeperkt
Cookie opt-in: Verplicht

Google Tag Manager
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_tag_manager
Doel: Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee CCV snel en eenvoudig tags en codefragmenten op de website kan updaten. Nadat het Tag Manager-fragment aan de website is toegevoegd, kun CCV tags configureren via een webinterface zonder aanvullende code te hoeven wijzigen of implementeren. Dit verkleint de kans op fouten en het is niet langer nodig om een ontwikkelaar in te schakelen wanneer CCV iets wilt wijzigen.
Cookies: -
Opslag periode: Onbeperkt
Cookie opt-in: Verplicht

Website Analytics
GA Audiences
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/ga_audiences
Doel: Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.
Cookies: -
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Google Analytics
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_analytics
Doel: Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.
Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, _ga
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Hotjar
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/hotjar
Doel: Het doen van kwalitatief onderzoek onder website bezoekers en verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
Cookies: _hjIncludeInSample, _hjMinimizedPolls, _hjUserId
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Optimizely
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/optimizely
Doel: Verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
Cookies: Source, CID
Opslag periode: Maximaal 10 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Analytics
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_analytics
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Advertising
Facebook Custom Audience
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_custom_audience
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner. Deze anonieme informatie wordt ook gebruikt voor het opbouwen van anonieme bezoeker segmenten, als hiervoor een opt-in is gegeven.
Cookies: ocale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Facebook Impressions
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_impressions
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner. Deze anonieme informatie wordt ook gebruikt voor het opbouwen van anonieme bezoeker segmenten, als hiervoor een opt-in is gegeven.
Cookies: ocale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Advertising
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_advertising
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Conversion Tracking
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_advertising
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Google Dynamic Remarketing
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_dynamic_remarketing
Doel: Met dynamische remarketing in Analytics kunt u remarketing-advertenties weergeven voor content of producten die je gebruikers zeer waarschijnlijk interesseren. De basis hiervoor wordt gevormd door de content of producten die ze eerder op je site hebben bekeken, verwante en best presterende content en producten en hun transactieoverzicht en demografie.
Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, _ga
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Vereist

Social
Facebook Connect
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_connect
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode:Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Facebook Social Plugins
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_social_plugins
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Buttons
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_button
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Facebook pixel
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence, tr
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: optioneel

Klant interactie
LiveChat
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/livechat
Doel: Klantinteractie aangaan via de website.
Cookies: __lc_cst, amplitude_idlivechatinc.com, __lc_cid, landing_page, __livechat, 3rdparty, __lc_vv.group16, referrer, message_text.group16, chat_widget_amplitude_idlivechatinc.com, recent_window.group16, main_window_timestamp.group16, main_window_timestamp_16.group16, _ga, notification[status_ping].group16, utm_source, __livechat_lastvisit
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel


7. Marktonderzoek & consumentenfeedback

CCV werft constant nieuwe klanten, leveranciers, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en nieuwe collega’s en verwerkt hiervoor persoonsgegevens. Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

CCV gebruikt cookies voor het analyseren van het klikgedrag op de website. Middels een banner vraagt zij om toestemming.

Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor CCV-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij onder andere via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond.  Hiervoor vragen wij in de cookiebanner toestemming. Indien er iets is misgegaan en er per abuis advertenties worden getoond, neem dan contact met ons op.

Wij kunnen gebruik maken van informatie die deel uitmaakt van je profiel op een extern sociaal netwerk waarvoor je het sociale netwerk de toestemming hebt gegeven om ze met ons te delen. Je kunt de toestemming bij deze netwerken intrekken op hun afzonderlijke pagina’s, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Linkedin.

Bij gebruik van sociale netwerken, zijn naast het privacystatement en de cookieverklaring van CCV, ook het privacystatement en de cookieverklaring van die netwerken van toepassing.