Privacy Statement

Updated: 18 oktober 2018

 


 

1. Uw privacy & CCV

U vertrouwt ons uw betalings- en persoonsgegevens toe. We hechten veel waarde aan dat vertrouwen. Hier beschrijven we hoe we zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij zorgen al decennia voor uw betaalgegevens en van die van miljoenen andere Belgen. Daarom voldoen wij aan:
• de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onze werkprocessen zijn helemaal ingericht op de strenge eisen van al deze wetten. En ons dataverkeer is robuust beschermd. Zo verzekeren wij u van uw privacy en die van uw klanten.

Basisprincipes van privacy
Dat we aan deze wetten voldoen, betekent kort door de bocht dat we ons aan deze basisprincipes houden:
• We vertellen u over uw rechten en handelen pas als u toestemming geeft om uw
gegevens te verwerken.
• We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van ons werk.
• We verzamelen alleen de gegevens die voor ons werk noodzakelijk zijn.
• We zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn en blijven.
• We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
• We beschermen uw persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden, verliesof vernietiging.
• We kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

Databeheerder én dataverwerker
Op het gebied van privacy hebben wij juridisch gezien een dubbelrol. We registreren en beheren persoonsgegevens van onze klanten, uw klanten en onze medewerkers. In die zin zijn we officieel databeheerder en aansprakelijk voor de zorgvuldige omgang met data.

Daarnaast behandelen we betalingsgegevens namens onze klanten. In die situatie zijn wij dataverwerker. Onze klanten zijn databeheerder en aansprakelijk voor de omgang met gegevens. Zij stellen specifieke eisen aan onze omgang met uw data, die we
vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Deze voeren wij nauwgezet uit. In beide rollen zorgen we dat uw privacy zorgvuldig is beschermd.


 

2. Uw privacy & CCV – Uw rechten

> Wij gaan zo zorgvuldig en veilig mogelijk om met uw gegevens. Als u dat wilt nagaan, is het goed te weten dat u – als eigenaar van uw persoonsgegevens – diverse rechten heeft.

Recht op informatie
U heeft het recht geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin uw persoons- en betalingsgegevens in rond gaan.
Contact: privacy@ccv.eu

Recht op inzage
U heeft het recht de persoonsgegevens in te zien die wij van u hebben. Wilt u gebruik maken van dit recht? Geen punt. Wel verifiëren we eerst uw identiteit, waarna we al uw gegevens opzoeken. Alle data die we van u hebben, sturen we u toe. En we informeren u over de details van ons verwerkingsproces, zoals het doel, de bewaartermijn, met wie de gegevens worden gedeeld, en hoe de gegevens zijn verkregen. We streven ernaar u binnen een maand inzage te geven. Wanneer dit langer gaat duren, informeren we u daarover.
Contact: privacy@ccv.eu

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te corrigeren of aan te vullen. Of om een deel van uw gegevens te verwijderen, zodat we met beperkte gegevens verder gaan. En u heeft het zogeheten ‘recht op vergetelheid’, wat betekent dat u alle gegevens die wij van u hebben, kunt laten verwijderen. De wet verplicht ons overigens bepaalde gegevens wel te bewaren. Die kunnen we dus niet verwijderen.
Contact: privacy@ccv.eu

Recht op dataoverdracht
U heeft het recht de persoonsgegevens die CCV van u heeft, digitaal over te dragen aan een andere instantie. Wilt u dit, dan leveren wij uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar bestandsformaat aan. Dit mogen we alleen doen met persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons heeft verstrekt, of waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming heeft gegeven deze te verwerken, of die we hebben verkregen door de uitvoering van onze overeenkomst. We streven ernaar u binnen een maand het bestand voor dataoverdracht te verstrekken. Wanneer dit langer duurt, informeren we u daarover.
Contact: privacy@ccv.eu

Recht op bezwaar
Als u vindt dat wij ten onrechte persoonsgegevens van u verwerken, dan nodigen we u uit dat aan ons kenbaar te maken. Als uw bezwaar terecht is, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen. Ook kunt u een officiële klacht indienen als u vindt dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u ons dat meldt, zullen we onze processen kritisch nalopen en eventuele tekortkomingen wegnemen. We streven ernaar uw klacht binnen vijf werkdagen af te handelen. Mocht dit langer duren, informeren we u daarover. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact: privacy@ccv.eu


 

3. Uw privacy & CCV – Hoe we omgaan met uw data

Met allerlei technische en organisatorische maatregelen beschermen we uw privacy zo goed mogelijk. Met certificeringen door nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden laten we zien hoe serieus we dat nemen. Bijvoorbeeld met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Lees hoe we uw privacy in onze werkprocessen beschermen.

Drievoudige bescherming van data
• De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met data ligt allereerst bij onze collega’s die dagelijks persoonsgegevens verwerken. Zij zitten middenin dataverwerkingsprocessen en zien de inhoud van applicaties. Zij beoordelen dan ook iedere dag of alle processen correct functioneren.
• De afdeling risicomanagement en de functionaris gegevensbescherming
ondersteunen en adviseren daarbij. Ze stellen beleid op, voeren risicoanalyses uit, en toetsen of de werkprocessen inderdaad voldoen aan de regelgeving.
• Tot slot controleren onze onafhankelijke interne auditafdeling en de functionaris
gegevensbescherming of de samenwerking tussen bovengenoemde collega’s goed functioneert. En of we inderdaad onze wettelijke en zakelijke verplichtingen waarmaken.

Werkprocessen bewaken
Soms kan een nieuw werkproces risico’s betekenen voor uw persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). Ook voeren we een risicoanalyse en een technische controle uit. Zo weten we zeker dat het autorisatieproces, de beveiliging en de administratie correct verlopen.

Administratie van activiteiten
Elke activiteit die we uitvoeren in het dataverwerkingsproces, houden we nauwkeurig bij. Zodat we
altijd kunnen achterhalen wat er gebeurt met uw persoonsgegevens. Onze functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat deze administratie volledig en actueel is en blijft. Deze administratie is openbaar toegankelijk. Bekijk het register van verwerkingen.

Doel van datagebruik
Persoonsgegevens van medewerkers gebruiken we alleen voor de uitvoering van onze plichten als werkgever. Persoonsgegevens van klanten alleen voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld voor het:
• sluiten of wijzigen van overeenkomsten,
• verwerken en analyseren van betaaltransacties,
• oplossen van geschillen en betwiste betaaltransacties,
• voorkomen en bestrijden van fraude en andere criminele activiteiten,
• analyseren van data om onze dienstverlening te verbeteren,
• initiëren, coördineren en uitbesteden van werkprocessen,
• en gerichte marketingactiviteiten.

Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel, en niet langer dan de wettelijke termijn ons voorschrijft. Die bewaartermijn bewaken we door termijn en de persoonsgegevens bij elkaar te bewaren.

Fraude bestrijden
We werken samen met banken, creditcardmaatschappijen en andere partijen die fraude bestrijden. Daarvoor is het soms nodig om gegevens met hen te delen. Dit gebeurt altijd volgens de wettelijke voorschriften en alleen als onze functionaris gegevensbescherming zijn expliciete toestemming verleent.

Up-to-date blijven
Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van privacy. Zij zijn getraind in het beschermen van uw privacy en het beveiligen van informatie. We zorgen ervoor dat dit bewustzijn en deze kennis up-to-date blijven. Dat doen we onder meer met een e-learningprogramma en door intern regelmatig informatie te delen. Onze functionaris gegevensbescherming en de corporate information security officer houden dit in de gaten.


 

4. Uw privacy & CCV – In het geval van een datalek

Hoe goed we ons werk ook doen, er bestaat altijd het risico van een datalek. Dat kan komen door een fout van ons of volledig buiten ons om gebeuren. In elke situatie waarin persoonsgegevens verloren gaan of in verkeerde handen vallen, is sprake van een datalek.

Wanneer we een datalek ontdekken, is directe actie nodig. Eerst onderzoeken we om welke persoonsgegevens het gaat. Is de inbreuk mogelijk van invloed op uw rechten en vrijheden, dan melden we het lek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een hoog risico informeren we u ook meteen.

Daarnaast onderzoeken we het lek grondig. We achterhalen wat er precies is gebeurd, welke gegevens zijn blootgesteld aan gevaar, wie daar mogelijk achter kunnen zitten, en: hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Zodat we onze beveiliging kunnen aanscherpen. Bovendien leggen we al onze bevindingen over het datalek zorgvuldig vast, zodat we er ook op een later tijdstip nog van kunnen leren.

Datalek melden
Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een datalek? Dan horen we dat graag direct. Inclusief de redenen of de signalen waarop u uw vermoeden op baseert.
Contact: security@nl.ccv.eu


 

5. Uw privacy & CCV – Termen en begrippen

Persoonsgegevens
Alle informatie die gaat over een persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Denk aan een IP-adres, een pasnummer of transactiegegevens. In combinatie met andere gegevens zijn deze herleidbaar tot een persoon.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Europese wetgeving over de zorgvuldige verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens. Deze wet is van kracht in alle Europese lidstaten sinds mei 2016. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 om te zorgen dat hun administratie en werkprocessen aan deze wet voldoen.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wanneer u denkt dat CCV uw persoonsgegevens ten onrechte of onjuist verwerkt, en u komt er met ons niet uit, kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelen. Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Soms kan een nieuw werkproces risico’s betekenen voor uw persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de eisen waaraan deze toets moet voldoen

Databeheerder
Een persoon of organisatie die – individueel of in samenwerking met derden – persoonsgegevens registreert of beheert. De databeheerder is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van het dataverwerkingsproces. Wij zijn databeheerder van de persoonsgegevens van onze klanten.

Dataverwerker
Een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt namens de databeheerder. Wij zijn dataverwerker van betalingsgegevens namens een aantal klanten. Een dataverwerker en -beheerder sluiten altijd een overeenkomst af. Daarin staan voorwaarden om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

Klant
Een persoon die een relatie aangaat met ons. Dat kan een bezoeker zijn van onze website, een afnemer van onze diensten of producten, een leverancier of een samenwerkingspartner.


 

6. Uw privacy & CCV – Hoe we omgaan met cookies

Om onze site goed te laten functioneren, maken we gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die we plaatsen op uw computer, tablet of telefoon. Zo’n bestand registreert gegevens, bijvoorbeeld over de pagina’s die u bekijkt. Dat is volledig anoniem, uw identiteit is niet te achterhalen. Maar het gaat wel over úw gedrag. Daarom informeren we u graag over cookies en uw mogelijkheden.

Doel van onze cookies
Cookies zijn zowel nuttig voor ons als voor u. Zo zorgen cookies ervoor dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. En krijgt u informatie voorgeschoteld die is afgestemd op uw interesses. Ook gebruiken we cookies om het websitegebruik te analyseren. Met die inzichten maken we de site gebruiksvriendelijker.

We gebruiken cookies voor diverse doelen:
• Om communicatie over een digitaal netwerk mogelijk te maken.
• Voor het onderzoeken van het gebruik van onze website.
• Voor het aangaan of de afwikkeling van een overeenkomst.
• Voor de levering van een door u gevraagde dienst.
• Om uw interesses te ontdekken op basis van uw gedrag op onze site.
• Om derden in staat te stellen uw interesses te ontdekken.

Liever geen cookies
U kunt zelf bepalen of en welke cookies u accepteert. Deze keuze heeft mogelijk wel gevolgen. Als u onze cookies tegenhoudt, kunnen wij niet meer beloven dat onze website optimaal werkt.
• U kunt instellen welke van onze cookies u wel accepteert en welke niet. Bijvoorbeeld dat u wel meewerkt aan statistieken, maar niet aan gepersonaliseerde informatie. Direct uw voorkeuren instellen >>
• U kunt uw browser – Chrome, Safari, Internet Explorer – zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als een website cookies wil plaatsen. Of dat uw browser per definitie alle cookies weigert, of alleen die van derden. Ook kunt u reeds geplaatste cookies weghalen. Zorg dat u deze instellingen wijzigt op elk apparaat en browser die u gebruikt.
• U kunt instellen dat Google Analytics op geen enkele site uw gedrag kan volgen. Als u dat wilt, kunt u zich bij Google afmelden voor al hun cookies. Ga naar Google en meld u hier af.

De cookies die wij gebruiken
Essentieel

Adobe
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/typekit_by_adobe
Doel: Voor het bieden van de Typekit-service kan Adobe gegevens verzamelen over de lettertypen die aan uw website worden geleverd. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van facturering en naleving van de regelgeving
Cookies: -
Opslag periode: Onbeperkt
Cookie opt-in: Verplicht
Google AJAX Search API
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_ajax_search_api
Doel: De Google AJAX Search API is een Javascript-bibliotheek waarmee u Google Zoeken kunt insluiten in uw webpagina's en andere webtoepassingen. Met de API kunnen ontwikkelaars Google Zoeken, Nieuws zoeken en Zoeken in blogs integreren in hun website.
Cookies: -
Opslag periode: Onbeperkt
Cookie opt-in: Verplicht

Google Tag Manager
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_tag_manager
Doel: Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee CCV snel en eenvoudig tags en codefragmenten op de website kan updaten. Nadat het Tag Manager-fragment aan de website is toegevoegd, kun CCV tags configureren via een webinterface zonder aanvullende code te hoeven wijzigen of implementeren. Dit verkleint de kans op fouten en het is niet langer nodig om een ontwikkelaar in te schakelen wanneer CCV iets wilt wijzigen.
Cookies: -
Opslag periode: Onbeperkt
Cookie opt-in: Verplicht

Website Analytics
GA Audiences
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/ga_audiences
Doel: Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.
Cookies: -
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Google Analytics
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_analytics
Doel: Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.
Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, _ga
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Hotjar
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/hotjar
Doel: Het doen van kwalitatief onderzoek onder website bezoekers en verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
Cookies: _hjIncludeInSample, _hjMinimizedPolls, _hjUserId
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Optimizely
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/optimizely
Doel: Verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.
Cookies: Source, CID
Opslag periode: Maximaal 10 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Analytics
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_analytics
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Advertising
Facebook Custom Audience
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_custom_audience
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner. Deze anonieme informatie wordt ook gebruikt voor het opbouwen van anonieme bezoeker segmenten, als hiervoor een opt-in is gegeven.
Cookies: ocale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Facebook Impressions
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_impressions
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner. Deze anonieme informatie wordt ook gebruikt voor het opbouwen van anonieme bezoeker segmenten, als hiervoor een opt-in is gegeven.
Cookies: ocale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Advertising
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_advertising
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Conversion Tracking
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_advertising
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Google Dynamic Remarketing
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_dynamic_remarketing
Doel: Met dynamische remarketing in Analytics kunt u remarketing-advertenties weergeven voor content of producten die uw gebruikers zeer waarschijnlijk interesseren. De basis hiervoor wordt gevormd door de content of producten die ze eerder op uw site hebben bekeken, verwante en best presterende content en producten en hun transactieoverzicht en demografie.
Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, _ga
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Vereist

Social
Facebook Connect
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_connect
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode:Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Facebook Social Plugins
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/facebook_social_plugins
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Twitter Buttons
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/twitter_button
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: _twitter_sess, personalization_id, guest_id, tfw_exp, eu_cn, syndication_guest_id
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel

Facebook pixel
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.
Cookies: locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence, tr
Opslag periode: Maximaal 1 jaar
Cookie opt-in: optioneel

Klant interactie
LiveChat
Wie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/livechat
Doel: Klantinteractie aangaan via de website.
Cookies: __lc_cst, amplitude_idlivechatinc.com, __lc_cid, landing_page, __livechat, 3rdparty, __lc_vv.group16, referrer, message_text.group16, chat_widget_amplitude_idlivechatinc.com, recent_window.group16, main_window_timestamp.group16, main_window_timestamp_16.group16, _ga, notification[status_ping].group16, utm_source, __livechat_lastvisit
Opslag periode: Maximaal 2 jaar
Cookie opt-in: Optioneel


7. Marktonderzoek & consumentenfeedback

CCV werft constant nieuwe klanten, leveranciers, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en nieuwe collega’s en verwerkt hiervoor persoonsgegevens. Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

CCV gebruikt cookies voor het analyseren van het klikgedrag op de website. Middels een banner vraagt zij om toestemming.

Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor CCV-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij onder andere via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond.  Hiervoor vragen wij in de cookiebanner toestemming. Indien er iets is misgegaan en er per abuis advertenties worden getoond, neem dan contact met ons op.

Wij kunnen gebruik maken van informatie die deel uitmaakt van je profiel op een extern sociaal netwerk waarvoor je het sociale netwerk de toestemming hebt gegeven om ze met ons te delen. Je kunt de toestemming bij deze netwerken intrekken op hun afzonderlijke pagina’s, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Linkedin.

Bij gebruik van sociale netwerken, zijn naast het privacystatement en de cookieverklaring van CCV, ook het privacystatement en de cookieverklaring van die netwerken van toepassing.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

We sturen slechts 1 nieuwsbrief per maand

Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.