Wedstrijdreglement

My cashless summer

CCV Belgium N.V./sa

Ter Waarde 50

B – 8900 Ieper

T: +32 (0)57 215 215

F: +32 (0)57 201 993

www.ccv.eu/be-nl

ccvbelgium@ccv.eu


Reglement

Onderstaand reglement is van toepassing op de wedstrijd “Mijn cashloze vakantie”.

Artikel 1: de organisator

De wedstrijd “Mijn cashloze vakantie” wordt georganiseerd door CCV Belgium N.V., onderdeel van CCV Group, gelegen te Ter Waarde 50, 8900 Ieper.

Artikel 2: voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die in België wonen. De deelnemers van deze wedstrijd moeten achttien (18) jaar of ouder zijn.

De werknemers van CCV Belgium, hun familieleden in eerste graad en personen die op hetzelfde adres als de werknemer wonen, mogen ook deelnemen aan de wedstrijd “Mijn cashloze vakantie”.

Door aan de wedstrijd “Mijn cashloze vakantie” deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijk uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

CCV Belgium behoudt zich het recht om de wedstrijd “Mijn cashloze vakantie” of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil.

CCV Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de wedstrijd onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden door omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd “Mijn cashloze vakantie” bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van e-mails, , het opladen van de afbeelding, enz.

In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting zal CCV Belgium elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van de wedstrijd “Mijn cashloze vakantie” te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist CCV Belgium.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 3: looptijd van de wedstrijd

Begin van de wedstrijd: 15/07/2021 om 8 uur

Einde van de wedstrijd: 15/08/2021 om 23 uur

Artikel 4: deelname

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd “Mijn cashloze vakantie” moet de deelnemer een foto van zijn/haar leukste plek om cashloos te betalen delen op Facebook en/of Instagram. Dit moet ten laatste gebeuren op 15/08/2021 voor 23 uur. Hierbij moet de deelnemer CCV Belgium taggen (zowel op Facebook als op Instagram) en moet de deelnemer op Instagram ook nog volgende hashtags bij zijn post gebruiken: #ccvbelgium #mycashlesssummer. De tags zijn:

  • Voor Facebook: @ccvBE
  • Voor Instagram: @ccv_belgium

Deelname aan deze wedstrijd is kosteloos. De deelnemer betaalt geen inschrijvingsgeld en betaalt ook geen andere deelnamekosten. De deelnemer staat wel zelf in voor de kosten die hij of zij zelf en op eigen initiatief maakt.

Influencers die ter promotie van de actie worden ingeschakeld, worden niet als deelnemers gezien en maken ook geen kans om als winnaar uit de bus te komen.

Artikel 5: de winnaars en de prijzen

Uit de groep deelnemers die een foto op Facebook en/of Instagram gedeeld hebben, kiezen we een winnaar via de website https://wheelofnames.com waar de winnaar lukraak gekozen wordt. Dit gebeurt op volgende manier: alle namen van de deelnemers worden in een Excel geplaatst. De namen worden opgeladen op bovenstaande website. Vervolgens worden er lukraak drie namen gekozen. De eerste naam is die van de winnaar van de hoofdprijs. De twee volgende namen winnen elk een troostprijs.

De winnaar van de hoofdprijs en de twee winnaars van de ‘troostprijzen’ worden uiterlijk 7 dagen na de afloop van de wedstrijd telefonisch op de hoogte gebracht. Deze communicatie gebeurt ook op onze website en onze sociale mediakanalen.

De winnaar van de hoofdprijs krijgt een wijnabonnement voor 6 maanden ter waarde van honderdnegenenveertig komma vierennegentig euro (€ 149,94). De winnaars van de twee ‘troostprijzen’ krijgen een draagbare JBL speaker ter waarde van vijfennegentig euro (€ 95). De prijs kan niet vervangen worden door een geldbedrag of andere compensatie. De foto’s aangeduid op de landingspagina van de wedstrijd op de website zijn voorbeelden en zijn niet representatief voor hoe de prijs er effectief uitziet (vb. kleur). CCV Belgium kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: uitreiking van de prijzen

De winnaar wordt uiterlijk zeven dagen na het toekennen van de prijs via e-mail of telefonisch gecontacteerd door CCV Belgium. De prijs wordt geleverd op het afleveradres dat door de winnaar telefonisch wordt meegedeeld. We vragen dit adres ook te bevestigen per e-mail.

De winnaar mag de prijs weigeren, maar heeft in dat geval geen enkel recht op compensatie of vervanging. Indien de prijs geweigerd wordt door de winnaar, dan wordt de volgende die het Wheel of Names kiest de winnaar.

Artikel 7: wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.

In geval van betwistingen welke niet in der minne kunnen worden opgelost, is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen zijn territoriaal bevoegd voor de eventuele geschillen aangaande deze wedstrijd.

We verwijzen ook graag naar onze privacy statement.

Bij vragen over deze wedstrijd kan je terecht op het e-mailadres marketing.be@ccv.eu.

Opgesteld te Ieper op 15 juni 2021