Wij zijn een familiebedrijf met een tweelaagse bestuursstructuur (‘two-tier board’). In Europa hebben wij diverse dochterondernemingen onder de moedermaatschappij van CCV Group B.V. Op deze pagina wordt de onderlinge relatie tussen de dochterondernemingen en onze juridische structuur toegelicht.
CCV voldoet hier aan en heeft een vergunning voor het zijn van betaalinstelling en voor het zijn van afwikkelonderneming (verwerken van transacties).

Hoe wij zijn georganiseerd

CCV Group B.V. heeft twee vergunningen op grond van de Wet op het financieel toezicht: één vergunning voor betaalinstelling en een vergunning als afwikkelonderneming. Daarnaast is CCV geregistreerd op basis van de Telecommunicatiewet als aanbieder van elektronische communicatiediensten en aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

Wij staan - of om precies te zijn, CCV Group B.V. - onder toezicht van:

  • De Nederlandsche Bank (DNB) is juridisch verantwoordelijk voor specifieke taken op het gebied van prudentieel toezicht. Zij zien erop toe of partijen op de financiële markten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Betalen is belangrijk in een maatschappij, dus niet iedereen mag het zomaar aanbieden. DNB verleent een vergunning aan partijen die aan de eisen voldoen en houdt deze actief in de gaten. CCV voldoet aan deze eisen. CCV rapporteert voortdurend aan deze toezichthouder;
  • de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van ondernemingen die opereren op de financiële markten zoals CCV. CCV moet volgens de wet correct handelen en de partijen waarmee en waarvoor zij werkt, goed informeren;
  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die toezicht houdt op de mededinging, oftewel dat bedrijven geen prijsafspraken maken en een bedrijf niet te machtig wordt in de markt. Het doel hiervan is om een gelijk speelveld voor bedrijven te creëren en ervoor zorgen dat bedrijven zich aan de regels houden. Dit beschermt de consument;
  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP): privacy is een steeds belangrijker onderwerp. CCV ontvangt veel informatie zoals persoonsgegevens van haar klanten en de consumenten die een transactie uitvoeren met klanten van CCV. De Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of CCV de informatie goed beveiligt en voldoet aan de wettelijke bepalingen die gelden voor persoonsgegevens. Hoe CCV omgaat met vertrouwelijke persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring op onze websites.