Privacy statement

Bijgewerkt: oktober 2023

 1. Uw privacy & CCV
 2. Uw rechten
 3. Hoe we met uw gegevens omgaan
 4. Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens
 5. Begrippen en definities
 6. Ons cookiebeleid
 7. Beveiliging van persoonsgegevens
 8. Wijziging van het privacybeleid
 9. Vragen en contact

 

Uw privacy & CCV

Bij CCV vinden wij uw privacy erg belangrijk, omdat u uw betaal- en persoonsgegevens aan CCV toevertrouwt. Daarom willen wij graag van deze gelegenheid gebruik maken om uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

CCV verwerkt al tientallen jaren betaalgegevens – die van u en van miljoenen andere mensen in Europa. De privacy van de mensen van wie wij de persoonsgegevens verwerken, is van essentieel belang voor ons bedrijf. Wij verwerken deze gegevens omdat ze noodzakelijk zijn om onze diensten en producten te leveren en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. CCV verwerkt ook persoonsgegevens van zijn eigen werknemers. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze verwerking van persoonsgegevens en te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en andere privacywetgeving. Om die reden hebben wij deze Privacyverklaring gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe CCV persoonsgegevens verwerkt en hoe CCV de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens waarborgt.

 

Voor zijn werkzaamheden moet CCV voldoen aan de volgende wetgeving:

 • General Data Protection Regulation[1] (GDPR), dit is Europese privacywetgeving
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), lokale privacy wetgeving in Nederland Internationale wetten zoals het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8),
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, C 326, 26 oktober 2012 (artikel 8)
 • Verdrag tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS nr. 108), Verdrag van de Raad van de Europese Unie;
 • Richtsnoeren van de Groep artikel 29 van het Europees Comité voor gegevensbescherming
 • Wet op het financieel toezicht (WFT)
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT, SWG-FT)
 • Telecommunicatiewet (TW)

De operationele processen van CCV zijn zodanig opgezet dat volledig wordt voldaan aan de strenge eisen van elk van de hierboven genoemde wetten. Daarnaast hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerking en overdracht van gegevens en het gegevensverkeer te beschermen en de veiligheid van uw privacy en die van uw klanten te waarborgen.

Basisprincipes van privacy

In een notendop komt onze naleving van deze wetten erop neer dat wij de volgende basisprincipes in acht nemen:

 • Wij gebruiken (verwerken) uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en alleen als wij hiervoor een grondslag hebben, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst met u.
 • Wij hebben toegang tot gegevens  die wij nodig hebben om ons werk uit te voeren.
 • Wij delen gegevens  wanneer dit  wordt vereist door de toezichthoudende autoriteiten of door politie- of justitieambtenaren omdat wij verplicht zijn de gevraagde informatie met hen te delen (gerechtvaardigd belang).
 • In alle andere omstandigheden verwerken wij uw persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Wij informeren  u  over uw rechten (dat is het doel van dit document).
 • Wij ondernemen geen actie met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit is tenzij en tot u toestemming geeft om actie te ondernemen of wanneer u ons vraagt om actie te ondernemen, zoals het corrigeren van uw persoonsgegevens of het verwijderen ervan, indien wij deze nog bewaren volgens ons bewaarbeleid.
 • Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens correct zijn en blijven.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Wij kunnen aantonen dat wij ons aan deze beginselen houden.

Wij behandelen alle persoonsgegevens uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens worden beschermd door doeltreffende beveiligingsmaatregelen. De verwerkingen die CCV uitvoert worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Er wordt gecontroleerd of CCV de persoonsgegevens mag verwerken, en ook of CCV niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk of verplicht is. Bij CCV zien wij er ook op toe dat alleen gemachtigde personen toegang hebben tot persoonsgegevens en dat de persoonsgegevens niet worden gebruikt voor ontoelaatbare doeleinden. Als wij een ander bedrijf inschakelen om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zien we erop toe dat het andere bedrijf dezelfde basisprincipes hanteert als wij bij CCV om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en eenzelfde beschermingsniveau te waarborgen.

Voor een groot aantal verwerkingen is CCV wettelijk verplicht zich te houden aan wettelijke bewaartermijnen van gegevens. Voor alle andere verwerkingen geldt dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder andere: voornaam, familienaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, land, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, gender, kopie ID, contactgeschiedenis, rekeningnummers, IP-adres, cookie-instellingen, cookies en gegevens over uw websitebezoeken. Een actueel overzicht van persoonsgegevens per proces, zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten. Die gegevens worden verzameld via verschillende formulieren op onze website. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

CCV verzamelt geen gegevens die vallen onder bijzondere categorieën van persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens waaruit gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken).

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden verstrekt
 • Openbare bronnen zoals Kamer van Koophandel en Ondernemingsregisters, Google
 • Persoonsgegevens ontvangen door transactiemonitoring
 • Persoonsgegevens ontvangen door derden

CCV is verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Vanuit juridisch perspectief vervullen wij een dubbele rol als het om privacy gaat. Wij registreren en beheren persoonsgegevens van onze klanten, uw klanten en onze werknemers. Officieel zijn wij in die hoedanigheid verwerkingsverantwoordelijke en als zodanig verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met gegevens.

Daarnaast verwerken wij betaalgegevens namens onze klanten, waaronder ING, Equens, ACI en Bancontact. In die zin zijn wij een verwerker. Onze klanten zijn verwerkingsverantwoordelijken en zijn verantwoordelijk voor het omgaan met de gegevens. Zij verwachten van ons dat wij voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot de omgang met uw gegevens. Die eisen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wij voeren dergelijke overeenkomsten met de grootst mogelijke zorg uit. In beide rollen zetten wij ons in om uw privacy met de nodige zorgvuldigheid te beschermen.

Uw rechten

Wij gaan zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw gegevens om. Mocht u dit willen controleren, dan is het goed om te weten dat u – als eigenaar van uw persoonsgegevens – een aantal rechten hebt:

Recht op informatie

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over onze werkprocessen die betrekking hebben op de behandeling en verwerking van uw persoons- en betalingsgegevens.

Meer over hoe CCV omgaat met gegevens >>

Recht op inzage

U hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u van dit recht gebruik wilt maken, moeten wij eerst uw identiteit verifiëren voordat wij kunnen beginnen met het opvragen van uw gegevens. Alle gegevens die wij van u hebben,  worden toegezonden. Ook stellen  wij u op de hoogte  van de details van onze verwerkingsmethode, waaronder het doel, de bewaartermijn, de partijen waarmee wij gegevens delen en hoe gegevens zijn verkregen. Wij streven ernaar u binnen een maand een overzicht van deze gegevens te verstrekken. Wij informeren  u  als wij verwachten dat het langer dan een maand duurt.

Dien een verzoek in tot inzage in uw gegevens >>

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben te corrigeren of aan te vullen. U hebt ook het recht om een deel van uw gegevens te wissen om te beperken hoeveel gegevens wij in de toekomst kunnen gebruiken. En u hebt het zogenaamde ‘recht op vergetelheid’, wat betekent dat alle gegevens van u die wij in ons bestand hebben,  worden gewist. Wij zijn echter wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, dus die kunnen wij niet wissen.

Dien een verzoek in om gegevens te wijzigen of te wissen >>

Recht op gegevensdoorgifte

U hebt het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens die CCV van u heeft digitaal over te dragen aan een andere organisatie. Als u van dit recht gebruik wilt maken, verstrekken wij uw gegevens in een gestructureerd en algemeen aanvaard bestandsformaat aan u. Wij mogen dit alleen doen met persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons hebt verstrekt, of als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens te verwerken, of met gegevens die wij hebben verkregen als gevolg van de uitvoering van onze overeenkomst. Wij streven ernaar het bestand voor de gegevensoverdracht binnen een maand klaar te hebben. Wij  informeren u als wij verwachten dat het langer dan een maand zal duren.

Dien een verzoek in tot gegevensdoorgifte >>

Recht van bezwaar

Als u van mening bent dat wij ten onrechte persoonsgegevens van u verwerken, moedigen wij u aan dit aan ons kenbaar te maken. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zetten wij de verwerking van uw persoonsgegevens stop. U kunt ook een officiële klacht indienen als u vindt dat er niet zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer wij een klacht ontvangen, onderzoeken  wij onze processen zorgvuldig  en eventuele tekortkomingen die wij vaststellen passen wij aan. Wij streven ernaar uw klacht binnen vijf werkdagen te behandelen. Wij informeren u als wij verwachten dat het langer duurt. Als  wij niet tot overeenstemming kunnen komen, hebt u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dien een klacht in bij CCV >>

Dien een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens >> 

Hoe we met uw gegevens omgaan

Wij gebruiken een waaier aan technologische en organisatorische maatregelen om uw privégegevens zo goed mogelijk te beschermen. Met certificeringen van nationale en internationale organisaties voor kwaliteits- en veiligheidsnormen tonen we hoe serieus we de bescherming van uw privacy nemen. Die certificeringen omvatten de naleving van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Wij gebruiken de volgende methoden om uw privacy in onze werkprocessen te beschermen.

Drievoudige gegevensbescherming

 1. De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met gegevens ligt in de eerste plaats bij onze collega’s die in hun dagelijkse werk te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens. Zij weten hoe gegevens worden verwerkt en hebben toegang tot de inhoud van applicaties. Ook beoordelen zij dagelijks de goede werking van alle processen.
 2. Intern beleid, naleving van wet- en regelgeving en risicobeheer vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling GRC van CCV en de functionaris voor gegevensbescherming van CCV. De privacyfunctionarissen van CCV voeren risicoanalyses uit in de verschillende afdelingen en beoordelen of de processen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 3. Ten slotte controleren onze onafhankelijke interne auditafdeling en de functionaris voor gegevensbescherming of de bovengenoemde collega’s effectief samenwerken en of wij daadwerkelijk aan al onze wettelijke en zakelijke verplichtingen voldoen.

Waarborgen van werkprocessen

Een nieuw werkproces kan soms risico’s inhouden voor uw persoonsgegevens. Daarom onderwerpen wij alle nieuwe werkprocessen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment, DPIA). Wij voeren ook een risicoanalyse en een technische beoordeling uit, zodat wij er zeker van zijn dat het autorisatieproces, de beveiligingsaspecten en de registratie aan de regels voldoen.

Registratie van de verwerkingsactiviteiten

Van alle gegevensverwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren, worden registers bijgehouden zodat wij altijd kunnen nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Onze functionaris voor gegevensbescherming zorgt ervoor dat deze registratie volledig en actueel is en blijft.

Doel van het gebruik van gegevens

Persoonsgegevens van werknemers worden alleen gebruikt voor de uitvoering van onze taken als werkgever. Persoonsgegevens van klanten (zoals naam en contactgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van onze diensten, zoals, maar niet beperkt tot:

 • Aangaan of wijzigen van overeenkomsten en mogelijk maken van de uitvoering van (dienstverlening)contracten
 • Kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals CCV’s KYC-beleid voor nieuwe en bestaande cliënten, of klanten- en leveranciersonderzoek (Customer/Supplier Due Diligence)
 • Voldoen aan rapportageverplichtingen aan de autoriteiten
 • Verwerken en analyseren van betalingstransacties
 • Oplossen van geschillen en betwiste betalingstransacties
 • Voorkomen en aanpakken van fraude, witwassen van geld en andere onwettige activiteiten
 • Analyseren van gegevens om onze dienstverlening te versterken en om onze producten en diensten te verbeteren
 • Onderzoek (Voor onderzoeksdoeleinden gebruikt CCV gepseudonimiseerde (niet tot een individuele persoon herleidbare) persoonsgegevens)
 • Opnemen van telefoongesprekken om misverstanden en vergissingen in contacten met klanten te voorkomen of om mondelinge afspraken of beloftes die wij aan de telefoon aan u doen vast te leggen en om te waarborgen dat onze medewerkers zaken in telefoongesprekken correct hebben afgehandeld
 • Initiëren, coördineren en uitbesteden van werkprocessen
 • Uitvoeren van specifieke marketingactiviteiten

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het beoogde doel, en worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn. Wij zorgen voor naleving van deze bewaartermijn door de bewaartermijngegevens en de bijbehorende persoonsgegevens op dezelfde locatie te bewaren.

Fraudebestrijdingsmaatregelen

Wij werken samen met banken, creditcardmaatschappijen en andere partijen die fraude bestrijden. Om die inspanningen mogelijk te maken is het soms noodzakelijk om gegevens met die partijen te delen. Dat gebeurt altijd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Interne opleiding en bewustwording

Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van privacy. Zij zijn opgeleid in het beschermen van uw privacy en het veilig bewaren van informatie. Wij zorgen ervoor dat dat bewustzijn en die deskundigheid up-to-date blijven, onder andere door een e-learning programma aan te bieden en door regelmatig interne informatie uit te wisselen. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming en de informatiebeveiligingsfunctionaris van het bedrijf houden toezicht op deze activiteiten.

Onze belofte

CCV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan andere organisaties als dat wettelijk van ons wordt vereist. CCV is bijvoorbeeld gebonden aan verplichtingen die zijn opgenomen in wetgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Sanctiewet en de Wet op het financieel toezicht. In het kader van een fraudeonderzoek kan CCV gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten. Wij maken afspraken met organisaties die uw gegevens van ons ontvangen over onder meer de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij houden een register bij van verwerkingsactiviteiten waarin wij het doel van de verwerking, de redenen voor de verwerking, de bewaartermijn, de getroffen technische en organisatorische maatregelen, het soort persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van persoonsgegevens aan derden registreren.

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens

Hoe doeltreffend wij ons werk ook uitvoeren, er bestaat altijd een risico van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Dat kan het gevolg zijn van een menselijke fout of een externe oorzaak hebben. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt omschreven als een situatie waarin persoonsgegevens verloren gaan, onbedoeld in verkeerde handen terechtkomen of anderszins openbaar worden gemaakt.

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens moet onmiddellijk worden ingegrepen. Wij zullen eerst onderzoeken welke persoonsgegevens zijn aangetast. Indien de inbreuk mogelijk gevolgen heeft voor uw rechten als eigenaar van de gegevens en invloed heeft op uw integriteit, wordt  de inbreuk in verband met persoonsgegevens binnen 72 uur na ontdekking van de inbreuk gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien er een risico bestaat dat uw persoonlijke integriteit wordt aangetast, wordt u  onmiddellijk  geïnformeerd.

Daarnaast zal de inbreuk grondig worden onderzocht. Wij zullen tot op de bodem uitzoeken wat er is gebeurd en bepalen welke gegevens aan risico’s zijn blootgesteld, wie of wat de oorzaak zou kunnen zijn, en hoe wij soortgelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens in de toekomst kunnen voorkomen. Dankzij die aanpak kunnen we onze beveiliging aanscherpen. Bovendien zullen we alle bevindingen over de inbreuk in verband met persoonsgegevens zorgvuldig vastleggen, zodat we er in de toekomst van kunnen leren.

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens melden

Denkt u dat er een mogelijk een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden? Licht ons dan zo snel mogelijk in. Vermeld de redenen of de signalen waarop uw vermoeden is gebaseerd.

Meld een vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens >>

 

 

 

 

Begrippen en definities

 

Persoonsgegevens

Alle informatie die betrekking heeft op een persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadressen. Het gaat ook om gegevens die indirect betrekking hebben op iemands identiteit, d.w.z. persoonlijke gegevens zoals een IP-adres, een kaartnummer of transactiegegevens. Die gegevens kunnen in combinatie met andere gegevens leiden naar een persoon.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Europese wetgeving die de zorgvuldige verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens regelt. Deze verordening is op 27 april 2016 aangenomen en van toepassing geworden in alle EU-lidstaten, met inachtneming van een overgangsperiode van twee jaar om organisaties in staat te stellen hun administratieve en operationele processen in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet, die op 25 mei 2018 afdwingbaar werd.

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

De omzetting van Europese wetgeving in nationale wetgeving, zoals de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), zorgt ervoor dat de AVG correct wordt toegepast. Deze Uitvoeringswet is een aanvulling op de AVG en neemt ook elementen over van zijn voorganger, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) of de Belgische Privacywet van 1992.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Nationale toezichthouders die belast zijn met toezicht en regelgeving op het gebied van privacy. Als u vindt dat CCV uw persoonsgegevens ten onrechte verwerkt of niet correct verwerkt en u slaagt er niet in om met ons tot een overeenkomst te komen, dan kunt u de Gegevensbeschermingsautoriteit inschakelen (NL: AP, BE: GBA, DE: BDSG).

Wet op het Financieel Toezicht (WFT)

De Wet op het Financieel Toezicht is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat financiële markten doeltreffend functioneren en die de stabiliteit van het financiële stelsel waarborgt. Ook beschermt de wet consumenten en bedrijven tegen faillissement of laakbaar handelen van financiële instellingen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De huidige nationale uitvoeringswet met betrekking tot de Europese regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering, gericht op het voorkomen dat bedrijven bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld of de financiering van terroristische activiteiten.

Autoriteit Financiële Markten

De Nederlandse toezichthouder op het gedrag van financiële instellingen op de financiële markten.

Telecommunicatiewet

De Nederlandse wet (Telecommunicatiewet, TW) die (onder andere) de veiligheid van onlinenetwerken waarborgt en consumenten- en privacybescherming regelt.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

Een nieuw werkproces kan soms risico’s inhouden voor uw persoonsgegevens. Daarom onderwerpen wij alle nieuwe werkprocessen van CCV aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection Impact Assessment, DPIA). De AVG bepaalt de vereisten die van toepassing zijn op DPIA’s.

Verwerkingsverantwoordelijke

Een persoon of organisatie die – individueel of in samenwerking met derden – persoonsgegevens registreert of beheert. De verwerkingsverantwoordelijke is ook verantwoordelijk voor de manier waarop zijn gegevensverwerkingsactiviteiten zijn gestructureerd en functioneren. CCV is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van onze klanten.

Verwerker

Een persoon of organisatie die ten behoeve van en in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn voor een aantal klanten de verwerkingsverantwoordelijke van betaalgegevens. Een verwerker en een verwerkingsverantwoordelijke sluiten altijd een overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaraan moet worden voldaan om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Klant

Een persoon die een relatie met CCV aangaat, bijvoorbeeld een bezoeker van onze website, een persoon die gebruik maakt van onze diensten of producten, een leverancier of een zakenpartner.

Uw privacy & CCV – Ons cookiebeleid

Bijgewerkt oktober 2023

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw huidige stand: Alles toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing )

Uw toestemming ID:Datum van toestemming:

Verander uw toestemming | Instemming intrekken

 

Persoonsgegevensbeveiliging

CCV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde toegang en verlies. Neem contact op met CCV als u vragen of opmerkingen hebt over de beveiligingsmethode, of als u aanwijzingen hebt van misbruik van persoonsgegevens.

Wijziging van het privacybeleid

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd indien veranderingen worden aangebracht in ons privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen op de website van CCV bekend worden gemaakt.

Vragen en contact

Indien u hulp nodig hebt, staat onze klantendienst graag voor u klaar.

Neem contact met ons op via +31 (0)88 228 9849 of stuur ons een e-mail met uw vraag: privacy@ccv.eu.

 

Deze privacyverklaring is van de volgende verwerkingsverantwoordelijke:

CCV Groep B.V.

Westervoortsedijk 55

6827 AT Arnhem

Postbus 9226

6800 KH Arnhem

Nr. Kamer van Koophandel: 09045274

Telefoon: +31 (0)88 2289849

 

De functionaris voor gegevensbescherming van CCV Groep B.V.:

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor CCV Groep B.V.. De FG is telefonisch bereikbaar op 088 - 2289849 of per e-mail op Privacy@ccv.eu. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

CCV Groep B.V.
Westervoortsedijk 55
6827 AT Arnhem

 

 

 • [1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/96/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg GDPR);