Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie van CCV Group B.V. en de gang van zaken bij CCV Group. In de uitoefening van hun taken richt de Raad van Commissarissen zich op het belang van het bedrijf en van alle stakeholders. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen de directie.

Bij de juridische fusie in april 2016 is CCV Holland B.V. opgegaan in Van de Velden Holding B.V. (nu CCV Group B.V.). Er zijn twee leden van de commissarissen van Van de Velden Holding B.V. verder gegaan en er zijn twee nieuwe leden geworven.

De leden van de Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na een initiële periode van vier jaar kan een lid maximaal één keer worden herbenoemd. Een kandidaat dient voor benoeming of herbenoeming te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in de profielschets.

Antoon Kuijpers

Naast algemeen management, focust Antoon Kuijpers zich op betaaltransacties. In september 2018 is hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Gedurende zijn 40 jarige loopbaan heeft Antoon in het betalingsverkeer nationaal en internationaal ervaring opgedaan met alle aspecten van het betalingsverkeer, als productontwikkelaar, klant en op directieniveau.

Zo was hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van diverse informatiesystemen en de introductie van het nationale betaalsystemen. De laatste jaren was hij bestuurder met focus op o.a. IT, Security en de implementatie van de governance wijziging bij VZVZ. Deze vereniging zorgt voor de veilige uitwisseling van medische gegevens via landelijke infrastructuren en afsprakenstelsels. Antoon werkt nu als zelfstandig adviseur.

Nevenfuncties

  • Zelfstandig adviseur

Petra Teunis

Naast het algemene bestuur, focust Petra Teunis zich op HR, Risk, Compliance, Audit en Finance. In februari 2020 is zij benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Petra Teunis heeft in haar loopbaan bij de Rabobank in diverse bestuursfuncties veel kennis en ervaring opgedaan als bestuurder in de financiële sector. Nu is zij voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Eno Zorgverzekeraar, daarnaast heeft zij een aantal commissariaten en adviesfuncties.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht bij Primair Huisartsenposten
  • Voorzitter Raad van Toezicht GC Didam
  • Lid van de Programmaraad van het Trendbureau Overijssel
  • Bestuurder VRZ
  • Bestuurder Stichting Kwaliteitsgelden Salland

Joke Bakker

Meer informatie volgt.