Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie van CCV Group B.V. en de gang van zaken bij CCV Group. In de uitoefening van hun taken richt de Raad van Commissarissen zich op het belang van het bedrijf en van alle stakeholders. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen de directie.

Bij de juridische fusie in april 2016 is CCV Holland B.V. opgegaan in Van de Velden Holding B.V. (nu CCV Group B.V.). Er zijn twee leden van de commissarissen van Van de Velden Holding B.V. verder gegaan en er zijn twee nieuwe leden geworven.

De leden van de Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na een initiële periode van vier jaar kan een lid maximaal één keer worden herbenoemd. Een kandidaat dient voor benoeming of herbenoeming te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in de profielschets.

Antoon Kuijpers

Antoon Kuijpers

Antoon Kuijpers is in september 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van CCV Group B.V. Hij is bestuurder bij VZVZ, dat veilige uitwisseling van medische gegevens via landelijke infrastructuren en afsprakenstelsels verzorgt. Verder heeft Antoon in zijn 35 jarige loopbaan in het betalingsverkeer nationaal en internationaal ervaring opgedaan met alle aspecten van het betalingsverkeer, als productontwikkelaar, klant en op directieniveau.

Nevenfuncties

  • Zelfstandig adviseur
Lineke Sneller

Lineke Sneller

Lineke Sneller is in juni 2016 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van CCV Group B.V. Zij is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode en heeft een aantal commissariaten en adviesfuncties. Bij CCV zijn haar aandachtsgebieden naast de algemene bedrijfsvoering, technologie en business continuïteit. In eerdere fases van haar loopbaan heeft Lineke Sneller onder andere als CIO en directielid van verschillende bedrijven veel kennis en ervaring opgedaan als bestuurder. Lineke heeft ongeveer vijftig boeken en artikelen geschreven over onder andere Enterprise Resource Planning, Corporate Governance en IT Value and the role of the CIO. In 2010 heeft ze succesvol haar proefschrift met de titel Does ERP add company value? verdedigd.

Nevenfuncties

  • Professor en Center director Nyenrode Business Universiteit
  • Non-Executive Bestuurder ORTEC International B.V.
  • Lid Raad van Advies Bits of Freedom
  • Lid Raad van Commissarissen van Prorail
  • Partner en lid Raad van Bestuur  Bureau voor Management & ICT
  • Lid Raad van Commissarissen Achmea
  • Lid Raad van Commissarissen Infomedics
martijn janmaat

Martijn Janmaat

Martijn Janmaat is in juni 2016 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van CCV Group B.V. Naast de algemene bedrijfsvoering  zijn commerciële - en productontwikkeling strategie zijn belangrijkste aandachtsgebieden. Aansluitend aan zijn loopbaan als jurist in de publieke sector en management consultant  heeft Martijn Janmaat 30 jaar als ondernemer, CEO en toezichthouder veelzijdige ervaring opgedaan in de internationale business -to-business software industrie, laatstelijk bij BlueCielo B.V. en Exact Holding.

Nevenfuncties

  • Non-Executive Boardmember Centric Holding
  • Boardmember Makmende Media B.V.