De start: onze overeenkomst

Een overeenkomst ontstaat wanneer u uw handtekening zet onder een offerte of wanneer wij een online aanvraag of bestelling bevestigen. Onze administratieve gegevens (denk aan zaken als startdatum of afspraken) zijn beslissend.

We kunnen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden tussendoor wijzigen of aanvullen. De nieuwste versie publiceren we op onze website. Vanaf dat moment zijn ze direct geldig, ook voor eerder gesloten overeenkomsten. Kunt u zich er niet in vinden? Dan mag u binnen een maand na publicatiedatum de overeenkomst beëindigen.

Bij de uitvoering van onze overeenkomst

 • We kunnen tussentijds verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in producten, diensten, documentatie en procedures.
 • We hebben een klachtenprocedure, waarin we uw klacht met de grootste zorg behandelen.
 • We gaan ervan uit dat u netjes omgaat met de door ons aan u verhuurde of in bruikleen gegeven producten.
 • U helpt ons de gemaakte afspraken na te komen. Bijvoorbeeld dat u er bent als wij langskomen om u ondersteuning op locatie te bieden.
 • Soms onderbreken we de levering van diensten tijdelijk voor onderhoud, verhelpen van storingen of aanpassing van onze computersystemen. Natuurlijk doen we dat zo veel mogelijk buiten kantoor- en winkeltijden om. Bovendien informeren we u zo spoedig en goed mogelijk. We zijn in deze gevallen niet aansprakelijk voor schade.

De levering van uw producten en uw garantie

 • Standaard transport en verzending van producten zijn voor onze rekening en risico. Bij een spoedlevering, een levering buiten kantoortijden, of als u het transport regelt, is de rekening en het risico voor u.
 • Zodra u de producten in ontvangst neemt, gaan de risico’s (van bijvoorbeeld diefstal of schade) op u over.
 • In principe verzorgen wij de installatie van het product. Kiest u voor Plug & Pay, dan verzorgt u zelf de installatie, voor eigen rekening en risico.
 • Gebreken en storingen die binnen zes maanden na aflevering ontstaan, herstellen we gratis.
 • Heeft uw product binnen drie maanden na het herstel opnieuw dezelfde storing of gebrek, dan herstellen we die storing nog een keer gratis.

Looptijd en beëindiging van onze overeenkomst

 • De looptijd is vastgelegd in de overeenkomst of in een voicelog. Wanneer we daarin niks hebben vastgelegd, is de looptijd standaard één jaar.
 • Na afloop verlengen we de overeenkomst automatisch opnieuw met één jaar.
 • Drie maanden voor het einde van de looptijd kunnen wij beiden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Voortijdige en tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, behalve bij uitzonderingen als een faillissement.
 • We kunnen zonder schadevergoeding de overeenkomst per direct opzeggen als u uw verplichtingen niet nakomt, bij fraude of teruggang van uw financiële conditie of wanneer we de betaalmethode niet meer kunnen aanbieden.

Wijziging van uw gegevens

 • Wijzigingen in uw administratieve gegevens (zoals een ander bankrekeningnummer, een nieuw adres of een ander contactpersoon) geeft u minimaal 30 dagen voor de wijziging aan ons door. Eventuele kosten zijn voor uw rekening.
 • Verhuist u naar een adres waar wij onze diensten niet kunnen leveren, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Vinden we die niet, dan beëindigen we de overeenkomst.

Facturatie en betaling voor onze diensten

 • Wij incasseren de betalingen vooraf per automatische incasso, vanaf het rekeningnummer in de overeenkomst. U zorgt dat daar voldoende saldo op staat.
 • Vijf dagen voor de incasso informeren we u over de exacte datum en bedrag.
 • Maken we afspraken met u over betaling achteraf per factuur, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
 • Onze tarieven en vergoedingen kunnen we jaarlijks per 1 januari wijzigen volgens het CBS indexcijfer, of volgens aantoonbare prijsstijgingen van leveranciers.

Aansprakelijkheid

 • We zijn alleen aansprakelijk voor directe schade tót maximaal het bedrag dat u ons in de afgelopen 12 maanden betaald heeft voor onze producten en diensten, met een maximum van 500.000 euro. We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 • We zijn niet aansprakelijk als de schade het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld stroomstoring of uitval van internetverbindingen.
 • Als de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, kunnen we beiden de overeenkomst beëindigen.

Authenticatie: uw online account bij ons 

 • De instemming die u geeft met uw online authenticatiemiddelen (account, wachtwoord, pincode) staat juridisch gelijk aan uw handgeschreven handtekening.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor goed en veilig gebruik van uw account. Vermoedt u dat uw account wordt misbruikt? Informeer ons zo snel mogelijk.
 • Wanneer we vermoeden dat uw account wordt misbruikt, kunnen we het gebruik van onze diensten blokkeren. Eventuele kosten en schade zijn voor uw rekening.