Wet- en regelgeving

Als betrouwbare aanbieder van betaaloplossingen zijn we ons altijd bewust van onze verantwoordelijkheden. CCV is een financiële dienstverlener, en staat daarom onder toezicht van verschillende autoriteiten. Ook moeten wij altijd voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Die is onder andere vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vegunningen

CCV Group B.V. heeft twee vergunningen op grond van de Wet op het financieel toezicht: een vergunning als betaalinstelling en een vergunning als afwikkelonderneming.

Toezichthouders

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB is juridisch verantwoordelijk voor specifieke taken op het gebied van prudentieel toezicht. Zij zien erop toe of partijen op de financiële markten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Betalen is belangrijk in een maatschappij, dus niet iedereen mag zomaar betaaldiensten aanbieden. DNB verleent een vergunning aan partijen die aan de eisen voldoen en houdt ze actief in de gaten. CCV voldoet aan die eisen en rapporteert voortdurend aan deze toezichthouder.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM houdt toezicht op het gedrag van ondernemingen die opereren op de financiële markten zoals CCV. CCV moet volgens de wet correct handelen en de partijen waarmee en waarvoor zij werkt, goed informeren.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

ACM is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de mededinging, namelijk dat bedrijven geen prijsafspraken maken en een bedrijf niet te machtig wordt in de markt. Het doel hiervan is om een gelijk speelveld voor bedrijven te creëren en ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan de regels houden. Dit beschermt de consument.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Privacy is een steeds belangrijker onderwerp. CCV ontvangt veel informatie, waaronder persoonsgegevens, van haar klanten en de consumenten die een transactie uitvoeren met klanten van CCV. De Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of CCV de informatie goed beveiligt en voldoet aan de wettelijke bepalingen die gelden voor persoonsgegevens. Hoe CCV omgaat met vertrouwelijke persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring op onze websites.

Certificeringen

Wij willen altijd kunnen aantonen dat onze bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die aan ons gesteld worden. Daarom zijn wij gecertificeerd volgens de strengste normen die gelden voor financiële dienstverleners. De veiligheid van onze terminals voldoet aan de vereisten voor de Payment Card Industry (PCI). Voor verwerking van betalingstransacties zijn wij gecertificeerd voor:

  • ISO 27001: ISO standaard voor informatiebeveiliging
  • PCI DSS: Payment Card Industry - Data Security Standard
  • PCI PIN: Payment Card Industry - Personal Identification Numbers 
  • ISAE 3402 type II: raamwerk voor interne controle 

Beloningsbeleid

CCV Group heeft een beloningsbeleid dat past binnen de strategie, haar doelstellingen, kernwaarden en het langetermijnbelang van CCV Group.

Lees hier meer over ons beloningsbeleid.